Korte terugblik van de ALV van vrijdag 20 september

1 oktober 2019 | Nieuws

Jos de Vos erevoorzitter KCR

Tijdens de Algemene Ledenvergadering was de belangrijkste gebeurtenis het feit dat Jos de Vos na 32 jaar stopt als voorzitter van de vereniging. Er werd uitgebreid stil gestaan bij de grote verdiensten van Jos voor KV Bolnes en later Korfbal Combinatie Ridderkerk. Zo blikte Peter Grandia in een speech op humorvolle wijze op de afgelopen 32 jaar terug. Hieruit werd ook weer duidelijk dat we als KCR zonder Jos niet zover waren gekomen en dat we waarschijnlijk niet zo’n prachtige accommodatie zouden hebben gehad. Jos, namens alle leden: hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet!!!

Vanwege zijn enorme verdiensten heeft de ALV het voorstel van het bestuur overgenomen om Jos de Vos te benoemen tot erevoorzitter van KCR. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 22 november aanstaande staan de KCR vrijwilligers centraal en zal ook bij deze mijlpaal worden stilgestaan. Naast het erevoorzitterschap van Jos werd tijdens de ALV Wim Onderdelinden gefeliciteerd met zijn 50 jaar lidmaatschap en daarmee benoemd als erelid van KCR.

Nieuw bestuur

Met het vertrek van Jos de Vos als voorzitter was het natuurlijk de vraag wie deze taak op zich wilde nemen. Vanuit het huidige bestuur werd Erik de Vries bereid gevonden om het voorzitterschap van KCR op zich te nemen. Tijdens de vergadering werd officieel de voorzittershamer aan Erik overgedragen nadat de ALV akkoord was gegaan met deze benoeming. Erik gaf aan dat hij het eervol vindt om deze verantwoordelijke taak op zich te nemen. De afgelopen 3 jaar heeft hij nauw samengewerkt met Jos en zodoende een goed beeld van de werkzaamheden. Erik gaf aan dat KCR er als club goed voorstaat en dat hij het beleid van de afgelopen jaren wilt voortzetten. Samen met alle vrijwilligers blijven bouwen aan een gezonde vereniging waar jong en oud zich thuis voelen en waar in een prettige omgeving kan worden gesport en activiteiten plaats kunnen vinden.

Als gevolg van de wisseling van voorzitter verandert er ook wat binnen het bestuur. Jamie Schuit gaat de rol van penningmeester overnemen van Erik. Martijn Klootwijk werd tijdens de ALV voorgedragen en geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Met Erik de Vries, Kelly Slikboer, Jamie Schuit en Martijn Klootwijk houden we daarmee een bestuur van 4 personen. Martijn werd door Erik namens het bestuur en de ALV van harte welkom geheten. 

Commissies

Voorts werd nog stil gestaan bij een aantal commissies. Ingrid den Butter blijft voorzitter van de financiële commissie en blijft verantwoordelijk voor de financiële administratie. Jos de Vos wordt voorzitter van de commissie Beheer Accommodatie. Deze commissie zorgt ervoor dat al het beheer en onderhoud rond de accommodatie wordt georganiseerd. Jos blijft dus actief bij KCR en gaat nog niet met ‘vrijwilligerspensioen’.

Beleidsthema’s

Tijdens de ledenvergadering heeft Kelly een toelichting gegeven op de speerpunten voor het aankomende seizoen. Met veel trots kon worden gemeld dat er een aantal aanpassingen zijn geweest in de organisatie van de Technische Commissie (TC). Met de nieuwe structuur en veel nieuw bloed is de TC nu nagenoeg op sterkte. De toekomst van KCR is afgelopen seizoen met verschillende doelgroepen besproken. In het najaar van 2019 staat een bijeenkomst voor de junioren gepland.

Ook de kledingcommissie heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Op dit moment lopen een groot aantal ploegen al in de nieuwe shirts en de aankomende weken zullen ook de resterende teams in het nieuw worden gestoken. Ook is er de mogelijkheid om nieuwe inschietshirts en trainingspakken aan te schaffen. Via Karin Vlasblom kunnen deze worden besteld, stuur haar gerust een mail via kleding@kcrkorfbal.nl.

Aankomende seizoen wordt ook gewerkt aan het vrijwilligersbeleid. Lid zijn van KCR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Iedereen kan en moet zijn eigen steentje bijdragen om het grote succes van onze vereniging vast te houden.

Als laatste thema is het opstellen van een rookbeleid aangestipt. We merken dat steeds meer sportverenigingen, maar ook attractieparken, ziekenhuizen en zelfs gebieden in de openbare ruimte als rookvrij worden bestempeld. De ongeschreven regels van niet roken langs de velden en op het terras en bijvoorbeeld het inrichten van een goede rookplek zijn thema’s waar we samen aan moeten werken.

Financiën

Tijdens de ALV werden tot slot de financiële jaarverantwoording en de begroting voor het seizoen 2019-2020 gepresenteerd. De conclusie is dat KCR er financieel gezond voor staat. Het jaar werd afgesloten met een klein positief resultaat. In de begroting voor het nieuwe seizoen verandert dan ook weinig. Belangrijk is het besluit dat de contributies niet verhoogd hoeven te worden dit seizoen. Dit werd instemmend ontvangen en gesteund door de ALV. Ook heeft het bestuur besloten om de prijzen voor consumpties vooralsnog niet te verhogen. 

Bestuur KCR
Jamie, Kelly, Martijn en Erik