Verslag JALV

11 oktober 2022 | Nieuws, Van het Bestuur

Op maandag 3 oktober 2022 werd de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het clubhuis aan de Kastanjelaan 40 te Ridderkerk. 

Vanwege de Coronamaatregelen en het gebruik van De Wissel ten behoeve van; priklocatie GGD, opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers waren de financiën van KCR een belangrijk bespreekpunt. Het bestuur kon uitleggen dat we het jaar, ondanks het (tijdelijk) stoppen van de competitie en sluiting van het clubhuis, hebben afgesloten met een positief resultaat. Dit kon vooral gerealiseerd worden door incidentele bijdragen van de Gemeente en de Rijksoverheid. Daarnaast waren er ook inkomsten door de inzet van vrijwilligers bij het verzorgen van de catering t.b.v. de priklocatie. 

Het bestuur sprak ook haar waardering uit dat vrijwilligers, sponsoren en leden de club zijn blijven steunen. Het ledenaantal is zelfs iets gestegen.

Erik de Vries en Martijn Klootwijk hebben zich verkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 3 jaar als bestuurslid, respectievelijk als voorzitter en secretaris. De voordracht werd unaniem door de ALV aanvaard.

Een korte terugblik werd gedaan op onze geslaagde jubileumviering en ook de laatste stand van zaken van het Technisch beleid en de focuspunten voor het komende seizoen werden besproken, waaronder aandacht voor verduurzaming, ontwikkeling en JOP, scheidsrechters en de velden van de JdB. 

Vervolgens werd voor de 2e keer tijdens de ALV een vrijwilliger van het jaar benoemd. Op voordracht van het bestuur werd Cor Ton uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar, vanwege zijn grote verdienste als scheidsrechter.  

Op de agenda stond verder het onderwerp veiliger sportklimaat. KCR wil een vereniging zijn met een actief beleid als het gaat om een veiliger sportklimaat en een positieve sportcultuur. We streven naar een omgeving waar iedereen zich sociaal veilig voelt. Dat geldt voor al onze leden en vrijwilligers als zij actief zijn in de vereniging en ook voor aanwezige gasten. Het bestuur deed het voorstel om in het kader van een veiliger sportklimaat bij ‘coming out day’ en in het vervolg met een banner op het scorebord aandacht te gaan besteden aan LHBTI+. De ALV steunde dit voorstel. 

De behandeling van de begroting stond in het teken van de toenemende kosten waar KCR mee geconfronteerd wordt. Energiekosten nemen toe en leveranciers voeren, soms meermaals, prijsstijgingen door. Om ook in de toekomst financieel een gezonde vereniging te blijven moeten we hierop anticiperen en ontkomen we er niet aan om dit seizoen bij KCR de contributie en de prijzen te verhogen. De begroting voor het seizoen 2022-2023 werd door de vergadering vastgesteld. 

 

 

Belangrijke besluiten waren; 

  • De contributie bedragen worden dit seizoen verhoogd, waarbij voor algemene reserves een nieuw contributiebedrag gaat gelden; 
  • Prijzen in de horeca worden vanaf 1 januari 2023 verhoogd; 
  • Bijdrage jeugdkamp gaat omhoog; 
  • De prijzen van kleding stijgen mee met de leverancier en de bijdrage wedstrijdshirts van 12 Euro per jaar wordt dit jaar, na een jaar pauze, weer geïnd; 
  • Om in de toekomst minder energiekosten te hebben en daarnaast te investeren in duurzaamheid wordt er geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van het clubhuis. 

Belangrijk nieuws is dat twee leden van KCR tot erelid zijn benoemd. Fred van der Steen en Jan Wendrich zijn onafgebroken 50 jaar lid van respectievelijk Sagitta/KV Bolnes en KCR. Een prachtige mijlpaal en een felicitatie waard!! Tevens werd stilgestaan bij het bijzondere 70-jarig lidmaatschap van Nies Paardekooper-Hagoort. 

We kijken terug op een goede Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

 

Het bestuur